Politika Privatnosti

Vaša privatnost za nas je jako bitna. Društvo DIS poštuje vašu privatnost i razume brige koje se mogu pojaviti u vezi vaše privatnosti i zaštite ličnih podataka koje nam šaljete kada posećujete naše internet stranice, odnosno putem naših internet stranica, internet trgovina ili putem naših mobilnih aplikacija (u nastavku teksta: usluge; internet usluge). Zato vas molimo da pročitate kako društvo DIS EXPORT-IMPORT d.o.o. (u nastavku: društvo DIS) obrađuje vaše lične podatke.

Svrha Politike privatnosti je da vam na jednostavan način predstavimo lične podatke koje prikupljamo o vama, na temelju čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti pregleda upravljanja postavkama vaše privatnosti i vaša prava u vezi sa ličnim podacima.

Politika privatnosti društva DIS u skladu je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) donetog dana 20.8.2019. (u nastavku Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka) i zakonodavstvom Republike Srbije obuhvata sledeće informacije:

  • kontaktne informacije društva DIS i kontakt ovlašćene osobe za zaštitu podataka,
  • pravne podloge i svrhe obrade ličnih podataka,
  • vrste ličnih podataka koje prikupljamo,
  • upotrebu kolačića i srodnih tehnologija,
  • upravljanje postavkama korisničkog računa,
  • omogućavanje ličnih podataka,
  • rokove skladištenja ličnih podataka,
  • zaštitu ličnih podataka,
  • prava pojedinaca u vezi s ličnim podacima, uključujući s pravom na žalbu,
  • izmene politike privatnosti.

1. UPRAVITELJ i KONTAKT
Upravitelj ličnih podataka je društvo DIS EXPORT-IMPORT d.o.o., Šume bb; 32250 Ivanjica (u nastavku: društvo DIS).

Na vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, poverljivosti vaših ličnih podataka, načina obrade ili na vaše zahteve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s ličnim podacima, odgovoriće vam odgovorna osoba i/ili ovlašćena osoba za zaštitu podataka u društvu DIS. Kontakt sa ovlašćenom osobom za zaštitu podataka možete uspostaviti preko gore navedene adrese društva DIS ili putem elektronske pošte info@scandinavianbiolabs.rs.

PRAVNE PODLOGE I SVRHE OBRADE

Društvo DIS prikuplja, beleži, skladišti, šalje i na druge načine obrađuje lične podatke koje ima o vama na temelju različitih pravnih podloga i u svrhe koje su određene u nastavku dokumenta.

2.1. Obrada na temelju ugovora –svrhe

Društvo DIS obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora, i to:

i) ugovora o prodaji/kupovini proizvoda –omogućene lične podatke kupacau internet trgovinama na adresi https://www.scandinavianbiolabs.rs/(bez obzira na registraciju);
ii) ugovora o korišćenju internet ili mobilnih usluga – lične podatke naručitelja usluga (npr. registracija korisničkog računa u internet trgovini, korisnici aplikacije DIS).
U okviru ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obaveza društvo DIS obrađuje lične podatke pojedinaca u svrhe identifikacije pojedinca, sklapanja ugovora (iako je ugovor o prodaji proizvoda između društva DIS i kupca u internet trgovini sklopljen u trenutku kada društvo DIS kupcu pošalje elektronsku poruku o statusu njegove narudžbine (»narudžbina spremljena/pripremljena za preuzimanje«), smatra se da su lični podaci u tom slučaju poslati na temelju ugovornog pravnog temelja i u svrhe sklapanja ugovora), za komunikaciju s vama (obaveštavanje o izmenjenim opštim uslovima, novoj verziji mobilne aplikacije, i sl.), za osiguravanje podrške korisnicima (npr. otklanjanje tehničkih poteškoća), a u slučaju kupovine sa svrhom realizacije narudžbine (nabavka, dostava proizvoda, izdavanje računa, rešavanje eventualnih zahteva kupca (reklamacije, garancije)), slanje obaveštenja pojedincima u vezi s realizacijom narudžbine i eventualne druge svrhe koji su potrebni za realizaciju narudžbine, za spremanje istorije kupovine (samo registrovani korisnici), za sprovođenje eventualnih postupaka naplate kao i za vlastite računovodstvene i poreske potrebe.

2.2. Obrada na temelju zakonskih obaveza –svrhe

Društvo DIS lične podatke obrađuje na temelju zakonskih obveza koji važe za društvo DIS (npr.određenih poreznih propisa, čuvanjeračuna, čuvanje podataka dobitnika nagradnih igara i sl.).

2.3. Obrada na temelju zakonskih interesa –svrhe

Društvo DIS lične podatke može obrađivati na temelju zakonskih interesa prema kojima nastoji društvo DIS, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojeg se odnose lični podaci koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Kada se radi o daljoj obradi podataka prikupljenih o pojedincu, društvo DIS obavlja procenu u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka. Ovakvo dalje korišćenje podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom (udruženom) obliku predstavlja zakonsku upotrebu podataka za marketinške i ostale poslovne, odnosno tehničke analize društva DIS. Kao dodatna mera kod nekih oblika daljnje obrade podataka o prometu, može se koristiti i brisanje određenih podataka.

Na temelju zakonskog interesa društvo DIS može obrađivati podatke u nužno potrebnom i razmernom opsegu za osiguravanje delovanja internet usluga posebno sa svrhom sprečavanja neovlašćenog pristupa do vašeg korisničkog računa, širenje zlonamernih kodova, sprečavanje prevara, odn. drugih zloupotreba internet stranica ili mobilne aplikacije kao i zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva u vezi s internet uslugama.

Na temelju zakonskih interesa društvo DIS može obrađivati vaše lične podatke i u svrhe neposrednog marketinga (u slučaju kupaca), sprečavanja zloupotreba, ostvarivanja zahteva ili odbrane od zahteva u upravnim i sudskim postupcima.

2.4. Obrada na temelju saglasnosti (dozvole) – svrhe

Društvo DIS obrađuje lične podatke na temelju saglasnosti za obradu ličnih podataka koje pojedinac preda društvu za sledeće svrhe:

i) za svrhe neposrednog marketinga – prijema obaveštenja. Obaveštenja sadrže aktuelne ponude, pogodnosti i/ili pozive na događaje upravitelja i njegovih poslovnih partnera, pozive na učestvovanje u nagradnim igrama i takmičenjima i korisne savete, novosti i podsetnike iz sveta sporta i zdravog stila života;
ii) za sprovođenje marketinških analiza i segmentiranja kupaca kao i za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga;
iii) za svrhe učestvovanja u nagradnim igrama.
S obzirom na omogućene lične podatke, obaveštenja i prilagođene ponude možete primati putem SMS, MMS na poslati broj telefona, elektroničkom poštom na poslatu e-adresu, odn. u štampanom obliku na poslatu adresu.

Svoju saglasnost možete bilo kada opozvati, odn. izmeniti na isti način kao što je saglasnost bila dozvoljena; klikom na dugme’odjava’ koji se nalazi na dnu elektroničke poruke; u postavkama korisničkog računa ili slanjem zahteva za opoziv saglasnosti za određene svrhe na adresu info@scandinavianbiolabs.rs.

Budući da saglasnost uključuje neposredni marketing na temelju profila pojedinca, društvo DIS može sprovoditi klasificiranje pojedinaca u segmente na temelju korišćenja internet stranica društva DIS za svrhe prilagođenih ponuda usluga i proizvoda.

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Društvo DIS prikuplja različite podatke, uključujući lične podatke sa kojima vas je moguće neposredno ili posredno odrediti (identifikovati), ukoliko se vi ili drugi odluče deliti ove lične podatke s društvom DIS. Podatke primamo na više načina, uključujući kupovinom u internet trgovini, prijavom na e-obaveštenjima (neposredni marketing), registracijom korisničkog računa u internet trgovini, posetom internet stranica društva DIS ili korištenjem mobilne aplikacije. Društvo DIS prikuplja podatke o vašem korišćenju usluga koje pružamo.

Lični podaci koje prikupljamo:

i) osnovni lični podaci kao što su ime i prezime, datum rođenja, elektronska adresa, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona i lozinka za osiguravanje zaštite i korišćenja naših usluga;
ii) podaci o korisničkom računu internet trgovine i korišćenju usluge Dis aplikacije, kada se odlučite za slanje vaših podataka putem mobilne aplikacije, osim osnovnih ličnih podatakakoje nam šaljete prilikom registracije, prikupljamo i lične podatke kao što su sadržaji i podaci (informacije) koje prenesete na korisnički račun ili objavite, šaljete, omogućavate ili na drugi način delite korišćenjem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari i sl.);
iii) podatke o kupovini i načinu plaćanja, pri čemu se u slučaju plaćanja u internet trgovini korišćenjem kreditne kartice sadržaj podataka kartice ne skladišti u zbirkama podataka društva DIS;
iv) društvo DIS vam omogućuje registraciju u aplikaciju Dis korištenjem korisničkih računa koje kreirate kod trećih osoba kao što je npr. Facebook ili Google. Ovakvom registracijom šaljete podatke o vašoj adresi elektronske pošte, odnosno vašem Facebook računu (ukoliko se registrujete putem Facebook računa, prikupljamo samo podatke navedene u javnom profilu kao što su ime i prezime, elektronska pošta, ID broj vašeg korisničkog računa i profilnu sliku vašeg korisničkog računa), pri čemu na vašu želju (»checkbox«) uvozimo vaše kontakte s dozvolom pristupa do usluga trećih osoba (npr. iz računa vaše elektroničke pošte, odnosno vašeg Facebook računa); Upravitelj ovih podataka i informacija su treće osobe, koje nam ih šalju na temelju njihove politike privatnosti. U načelu, sami možemo upravljati s podacima i informacijama koje dobijemo od trećih osoba (npr. društvene mreže) korišćenjem postavki privatnosti u postavkama korisničkog računa kod trećih osoba.
v) Podaci koje prikupljamo putem mobilne aplikacije mogu biti i (1) lokacijski podaci korištenjem GPS (ali podatke o lokacijama ne skladištimo) pri čemu se možete odlučiti za isključivanje prikupljanja podataka putem geolokacije što može onemogućiti pojedine funkcionalnosti aplikacije koje koriste ove podatke (npr. deljenje podataka o lokaciji); (2) podaci o vašem uređaju putem kojeg pristupate do mobilne aplikacije (tip uređaja, operacijski sistem, (3) IP adresa i (4) informacije o korišćenju mobilne aplikacije;
vi) prikupljamo tehničke informacije vašeg pretraživača, računara ili mobilnog uređaja kada pristupate do usluga društva DIS.

4. KOLAČIĆI I srodne tehnologije
Kada koristite naše internet usluge na vaše računaru se instaliraju kolačići. Opšte, kolačići i srodne tehnologije deluju tako da se u pretraživač ili uređaj dodeljuju jedinstven broj koji nema nikakvog značenja izvan društva DIS.

Društvo DIS koristi ove tehnologije za prilagođavanje iskustva i za pomoć kod osiguravanja sadržaja koji je specifičan za vaše korišćenje.

Za upravljanje prikupljenih informacija putem kolačića ili srodnih tehnologija možete koristiti postavke u vašem pretraživaču ili mobilnom uređaju. Društvo DIS se obavezuje da će vam omogućiti upravljanje privatnošću i zajedničkim korištenjem, ali ne preuzima odgovornost za pogrešne »Do Not Track« signale putem internet pretraživača. Odbijanje kolačića može prouzrokovati da vam neke funkcije ponuđenih usluga neće biti na raspolaganju.

UPRAVLJANJE POSTAVKAMA U KORISNIČKOM RAČUNU

5.1. Ažuriranja korisničkog računa

Pojedinac je dužan poslati tačne i potpune podatke. Svoje eventualne izmene ličnih podataka u korisničkom računu internet trgovine ili mobilne aplikacije registrovani korisnik može ažurirati, prilagoditi, odn. izmeniti u postavkama korisničkog računa.

5.2. Zatvaranje korisničkog računa

Ukoliko želite zatvoriti vaš korisnički račun internet trgovine ili mobilne aplikacije to možete učiniti bilo kada u kartici postavki u vašem korisničkom računu (u skladu sa uputstvima na internet stranici koje se povremeno ažuriraju) slanjem zahteva za zatvaranje korisničkog računa na kontaktnu adresu. Uz pisani zahtev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi. Račun će biti zatvoren u roku 10 radnih dana nakon prijema pisanog zahteva pojedinca i dokaza o njegovoj ispravnostii.

Zatvaranje korisničkog računa internet trgovine ne znači opoziv saglasnosti (odjavu) od primanja obaveštenja i neposrednog marketinga.

Uzmite u obzir činjenicu da neke lične podatke o vama koje obrađujemo na temelju ugovora ne smemo izbrisati u skladu s propisima s područja poreskog prava i skladištemo ih 10 godina od prijema narudžbe, odnosno rešavanja reklamacije ili povrata proizvoda.

Istovremeno morate biti svesni da vaše objave iz vremena aktivnog korisničkog računa ostaju vidljive i nakon zatvaranja korisničkog računa (npr. razgovori u mobilnoj aplikaciji s drugim korisnicima vidljivi su iz vašeg uređaja i uređaja drugog korisnika).

OMOGUĆAVANJE LIČNIH PODATAKA

6.1. Ugovorni obrađivači

Društvo DIS može vaše lične podatke omogućiti trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi ličnih podataka (u nastavku teksta: ugovorni obrađivači) u svrhe podrške, analize i stalnog poboljšavanja naših usluga, obrade plaćanja ili dostavu narudžbi. Ugovorni obrađivači imaju pristup samo do onih ličnih podataka koji su im nužno potrebni za osiguravanje usluga koje obavljaju za nas i samo u svrhe izvođenja ovih zadataka u naše ime i ne smeju ih koristiti ni za kakve druge svrhe. Ugovorni obrađivači dužni su zaštiti vaše lične podatke.

Društvo DIS može sarađivati s ugovornim obrađivačima koji za nas obrađuju statističke podatke o tome kako koristite naše usluge sa svrhom oglašavanja usluga, odn. za prikazivanje informacija koje bi mogle biti u vašem interesu Ovakvi obrađivači raspolažu samo sa anonimnim podacima.

6.2. Javno dostupne informacije

Neke informacije o vama mogu biti javno dostupne kao primer podaci koje pošaljete ili delite putem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari, ….) ili objava komentara u internet trgovini, odn. društvenim mrežama i sl.

6.3. Internetske stranice i aplikacije trećih osoba

Vaše lične podatke možemo uz vašu dozvolu deliti s aplikacijama trećih osoba ako se odlučite za pristup do naših usluga putem ovakve aplikacije (npr. Facebook, Google račun). DIS nije odgovoran za to što treće osobe čine s vašim podacima zato se morate uveriti da verujete aplikaciji i da ona ima prihvaćene odgovarajuće smernice za zaštitu ličnih podataka.

Na internet mestima društva DIS postoje veze do internet mesta koja nisu pod nadzorom društva DIS. Posetom ovim stranicama možete poslati svoje informacije trećim osobama s kojima društvo DIS nema sklopljen ugovor o obradi ličnih podataka. Ove internet stranice imaju svoju politiku privatnosti u skladu s kojom obrađuju vaše lične podatke. Molimo vas da pročitate njihovu politiku privatnosti, da se upoznate s načinom obrade vaših ličnih podataka na internet mestima trećih osoba koje posećujete.

6.4. Zajednički upravitelji

Vaše lične podatke možemo deliti s ugovornim partnerima sa kojima nastupamo u ulozi zajedničkog upravitelja koji u skladu s ovom politikom privatnosti mogu obrađivati vaše lične podatke (npr. primer nagradne igre u saradnji s dobavljačima).

6.5. Univerzalno pravno nasledstvo

U slučaju udruživanja ili ako se društvo DIS uključi u poslovno udruživanje, podelu ili dođe do prenosa delatnosti na treću osobu, vaše lične podatke možemo preneti na treću osobu koja je povezana sa preuzimanjem društva DIS.

6.6. Javna tela

Bez obzira na odredbe koje se odnose na period skladištenja ličnih podataka prema Politici privatnosti, vaše lične podatke možemo skladištiti na duže periode i slati ih trećim osobama kao što su policija, tužilastvo, sud i ostala nadležna državna tela unutar Republike Srbije ili izvan nje ukoliko procenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zasniva na temelju zakona, isključivo za svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih dela. Vaše lične podatke možemo omogućiti državnim telima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvan sudskom postupku.

6.7. Slanje podataka u države koje nisu članice EU ili EGP

U slučaju korišćenja internet usluga izvan država članica EU radi osiguravanja internet usluga poslani se podaci mogu prenositi, skladištiti ili obrađivati u trećim državama gde zakonodavstvo s područja zaštite ličnih podataka propisuje drugačije standarde nego u državama članicama EU, odn. EGP. Sa korišćenjem usluga u državama izvan EU saglasni se da se lični podaci mogu prenositi, odn. poslati subjektima koji su u trećim državama. Društvo DIS inače samostalno vaše lične podatke neće iznositi u države izvan EU ili EGP.

ROKOVI ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Lične podatke skladištimo onoliko dugo koliko je potrebno za osiguravanje naših usluga, odnosno duže, ukoliko postoje zakonske obveze.

Lični podaci povezani s vašim korisničkim računom skladište se do zatvaranja računa pri čemu se podaci vezani uz kupovinu koju je korisnik realizovao u internet trgovini skladište. Zatvaranje korisničkog računa možete sprovesti sami u postavkama korisničkog računa ili nas zamoliti za brisanje. Zatvaranje korisničkog računa i brisanje vaših ličnih podataka može trajati do 10 radnih dana od podnošenja zahteva. Uzmite u obzir da neke podatke iz zatvorenih računa možemo zadržati u skladu sa zakonom za sprečavanje prevara, za naplatu dugova, rešavanje sporova, otklanjanje poteškoća, pomoći kod istraga nadležnih tela, ostvarivanja uslova korišćenja usluga i donošenja drugih mera koje dopušta zakon. Podaci koje zadržimo biće obrađivani u skladu s ovom politikom privatnosti.

Podaci u vezi s plaćanjem kupovine u internet trgovini i povezani kontaktni podaci o pojedincima mogu se sa svrhom ispunjavanja ugovornih obaveza čuvati do potpune naplate usluga, odn. do eventualnog isteka roka zastarelosti u vezi s pojedinačnim potraživanjem, koja po zakonu može iznositi do pet godina. U skladu s poreskim propisima izdati računi čuvaju se još 10 godina nakon isteka godine u kojoj je izdat račun.

Lične podatke koji su dobijeni na temelju saglasnosti čuvamo sve do opoziva saglasnosti, ali najviše 5 godina.

Podatke o vama koji više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili neki drugi način obrađeni mogu biti anonimni i spojeni s drugim podacima koji ne omogućavaju određivanje pojedinca za dobijanje uvida u statističke informacije koje su komercijalno korisne za društvo DIS kao što je primer statistika korištenja usluga koje pružamo. Ovi lični podaci su anonimni i ne omogućuju povezivanje s pojedincem koji bi se mogao odrediti.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Sprovodimo više tehničkih i organizacijskih mera za osiguravanje zaštite ličnih podataka tokom prikupljanja, prenosa i skladištenja. Društvo DIS nastoji prikladno zaštititi vaše lične podatke ali ne garantuje potpunu sigurnost ličnih podataka koje nam šaljete i ne odgovaramo za krađu, uništenje, gubitak, namerno ili nenamerno otkrivanje vaših ličnih podataka ili informacija o vama. Društvo DIS poštuje opšte prihvaćene standarde za zaštitu primljenih informacija tokom prenosa kao i posle prijema, ali niti jedan način elektronskog prenosa ili skladištenja nije 100% siguran, zato ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Društvo DIS koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer) koja osigurava šifriranje ličnih podataka i podataka kreditnih kartica. Društvo DIS sarađuje sa preduzećem koje osigurava sigurnost naših usluga i vaših ličnih podataka. Korisnici društva DIS dodatno su zaštićeni promenom zaštitnog zida i drugih tehnologija za osiguravanje zaštite podataka.

Za zaštitu podataka odgovoran je korisnik s odgovarajućim osiguravanjem zaštite svog mobilnog uređaja ili računara kao i sa zaštitom korisničkog imena, lozinke i odgovarajućom programskom opremom (antivirusnom) zaštitom vašeg elektroničkog uređaja. Da bismo osigurali učinkovitost ovih mera kod sprečavanja neovlašćenog pristupa do vaših ličnih podataka, morate biti svesni sigurnosnih funkcija koje su vam na raspolaganju putem vašeg pretraživača. Koristite pretraživač koji omogućava postavke sigurnosnih funkcija pre nego pošaljete vaše lične podatke ili podatke kreditnih kartica putem interneta. U obzir uzmite činjenicu da ukoliko koristite pretraživač koji nema podršku za korištenje SSL tehnologije, da takav prenos ličnih podataka može biti rizičan.

Većina pretraživača omogućava obaveštenje ukoliko se nalazite na internet stranici koja ne osigurava sigurnu vezu ili ukoliko šaljete podatke putem neosigurane veze. Društvo DIS vam preporučuje da omogućite ove funkcije vašeg pretraživača čime ćete pripomoći sigurnosti vaših ličnih podataka. Takođe možete pratiti adresu na kojoj se nalazite (URL). Sigurne internet adrese započinju s https:// umesto http://, zajedno sa simbolom za sigurnu vez koji koristi vaš pretraživač (obično je to simbol brave na početku internet adrese). Ovakav simbol ukazuje na korištenje sigurne komunikacije s pretraživačem. Molimo vas da istovremeno proverite detalje (ispravnost) sigurnosnog sertifikata internet mesta gde se nalazite.

Ograničenje odgovornosti. Društvo DIS obvezuje se na zaštitu ličnih podataka i informacija o vama ali nikakva veza putem interneta ne može biti 100% sigurna i ne može garantovati potpunu zaštitu podataka koje nam omogućujete. Vaše lične podatke nam omogućavate na vlastitu odgovornost.

PRAVA POJEDINACA

Društvo DIS osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose lični podaci. Zahtevi pojedinca u vezi s ostvarivanjem prava mogu se poslati na elektronsku adresu ili poštom na adresu info@scandinavianbiolabs.rs DIS EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd, Makedonska 30; 11000 Beograd. Pojedinac je dužan uz zahtev koji nije poslat sa e-adrese registrovanog korisnika priložiti dokaz o identitetu i/ili adresi. Društvo DIS na vaš će zahtev odgovoriti u skladu s važećim propisima.

Pojedinac u vezi s ličnim podacima ima sledeća prava:

9.1. Pravo na pristup do podataka

Pojedinac može bilo kada zahtevati da mu društvo dis potvrdi obrađuju li se podaci u vezi s njim, ako se obrađuju da omogući pristup do ličnih podataka kao i da mu se daju informacije u vezi s obradom njegovih ličnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti ličnih podataka, korisnicima, kojima su bili ili će im biti poslati lični podaci, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničko organizacijskim merama za zaštitu podataka i sl.).

9.2. Pravo na ispravljanje

Pojedinac može bilo kada zahteva da mu društvo DIS omogući ispravljanje netačnih ličnih podataka u vezi s njim i dopunu nepotpunih ličnih podataka.

Registrovani korisnici to mogu učiniti preko postavki svog korisničkog računa u internet trgovini ili postavki korisničkog računa u mobilnoj aplikaciji DIS.

9.3. Pravo na brisanje

U skladu s uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtevati da mu društvo DIS omogući pravo na brisanje ličnih podataka (tzv. pravo za brisanje).

9.4. Pravo na ograničavanje obrade

U skladu s uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtevati da mu društvo DIS omogući pravo na ograničenje obrade svojih ličnihpodataka. Registrovani korisnici internet usluga to mogu učiniti u postavkama svojih korisničkih računa.

Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju ograničenja obrade određenih ličnih podataka možda neće biti moguće osigurati potpunu uslugu.

9.5. Pravo na prenosivost podataka

Pojedinac može bilo kada zahtevati da mu društvo DIS omogući da lične podatke u strukturiranoj, opšte korišćenoj i čitljivom obliku pošalje pojedincu ili preneti na upravitelja po izboru pojedinca (ako je tehnički izvedljivo) pod uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi.

9.6. Pravo na prigovor

U slučaju da društvo DIS obrađuje lične podatke na temelju zakonskih interesa društva DIS, kao je prikazano gore, pojedinac može u određenim slučajevima prigovoriti ovakvoj obradi. Društvo DIS prestaće obrađivati ove lične podatke, osim ako proceni da ima utemeljene i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada potrebna iz pravnih razloga.

Prigovor protiv obrade ličnih podataka u svrhe neposrednog marketinga može se izvesti i s opozivom saglasnosti za primanje obaveštenja tako da klikom na dugme ‘odjava’ koji se nalazi na dnu elektroničke poruke, odn. da prati uputstva u poslatom obaveštenju.

9.7. Opoziv saglasnosti

Pojedinac može bilo kada opozvati saglasnost, u slučajevima kada je dao saglasnost za pojedinu svrhu obrade vaših ličnih podataka.

Registrovani korisnici mogu opoziv saglasnosti provesti u postavkama korisničkog računa.

Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koje se sprovodilo do njenog opoziva.

9.8. Pravo na žalbu nadzornom telu

Pojedinac ima pravo podneti žalbu Poverenik za informacije od javnog značaja Republike Srbije ukoliko smatra da se njegovi lični podaci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Postupak podnošenja žalbe kod nadzornog tela objavljen je na internet stranici nadzornog tela.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo DIS zadržava pravo na izmenu politike privatnosti i zakonodavstvo područja zaštite ličnih podataka. Molimo vas da je povremeno pregledate.

O svim izmenama gledano na obrade vaših ličnih podataka i/ili izmene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavesti na prikladan način. Takođe, izmene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našim internet stranicama i stranicama mobilne aplikacije.

Ukoliko niste saglasni sa politikom privatnosti molimo vas da prestanete sa korištenjem naših internet usluga i da zatvorite svoj korisnički račun, odn. opozovete predane saglasnosti.